Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu www.kursydlafarmaceutow.pl

Użytkowanie Serwisu oznacza zaakceptowanie postanowień poniższego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Regulaminem prosimy o opuszczenie strony.

§1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Serwis – serwis internetowy www.kursydlafaramceutow.pl znajdujący się pod tym adresem internetowym, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 2. Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają tytuł zawodowy magistra farmacji lub technika farmaceutycznego lub kształcą się w kierunku uzyskania tych tytułów zawodowych.
 4. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (streaming materiałów wideo), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.
 5. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.
 6. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
 7. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Serwis w procesie odzyskiwania hasła.
 8. Nazwa użytkownika (Login) – adres e-mail definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji,
 9. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika (adresu e-mail) i hasła.
 10. Operator Płatności – DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Nr KRS 0000306513 oraz PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Nr KRS 0000347935,
 11. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.kursydlafarmaceutow.pl/regulamin/
 12. Sprzedawca – Firma PharmaGO Grzegorz Jodłowski z siedzibą przy ulicy Kasztanowej 5, 28-330 Wodzisław NIP 656-225-06-56 Regon 368070350.

 

§2

Postanowienia wstępne

 

 1. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę PharmaGO Grzegorz Jodłowski z siedzibą przy ulicy Kasztanowej 5, 28-330 Wodzisław NIP 656-225-06-56 Regon 368070350.
 2. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Do korzystania z Usługi konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies, możliwość odtwarzania plików wideo, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 7. Ze względu na niezależne od Sprzedawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 8. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.
 9. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

§3

Prawa własności intelektualnej

 

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Użytkownika, że Produkt stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

 

§4

Zakup Usługi

 

 1. W celu zakupu Usługi, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
  – wybrać Produkt spośród dostępnych w Serwisie,
  – kliknąć w przycisk „Zamów” i przejść do koszyka lub kliknąć w przycisk “Do kasy”,
  – wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, zaakceptować Regulamin zakupów oraz oświadczenie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu email i danych podanych w polu imię, w celu otrzymania informacji dotyczących oferowanych kursów” – akceptacja Regulaminu i oświadczenia jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu.
   kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Usługę.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Usługi uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Użytkownik otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę.

 

§5

Udostępnienie i korzystanie z Usługi

 

 1. Zakupiona Usługa zostanie udostępniona Użytkownikowi poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu dla Użytkownika.
 2. Korzystanie z Usługi odbywa się z poziomu panelu dla Użytkownika i wymaga połączenia z Internetem.
 3. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Użytkownikowi niezwłocznie po zawarciu umowy.
 4. Użytkownik uzyskuje Dostęp do usługi na czas nieoznaczony. Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu Dostępu do usługi w trybie on-line, o czym uprzedzi Użytkownika przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
 6. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.
 8. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo.
 9. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do resetowania hasła Użytkownika. Nowe hasło zostanie przesłane na adres e-mail podany podczas zakupu Dostępu do Usługi.
 11. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

 

§6

Odstąpienie Użytkownika od umowy

 

  1. Użytkownik, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. Aby odstąpić od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@kursydlafarmaceutow.pl. W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu.
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

§7

Reklamacje

 

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres kontakt@kursydlafaramceutow.pl
 3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez Sprzedawcę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

 

§8

Dane osobowe i pliki cookies

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.kursydlafarmaceutow.pl/polityka-prywatnosci/.  

 

§9

Postanowienia końcowe

 

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.
 2. Spory pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

tel. (22) 597-30-00

fax (22) 597-31-80

www.krrit.gov.pl

 

§10

Zmiana regulaminu

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
 3. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.